Apostil

APOSTİL NEDİR?

APOSTİL TASDİK ŞERHİ yada APOSTILLE

APOSTİL NEDİR?
APOSTİL TASDİK ŞERHİ yada APOSTILLE
Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek, başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan uluslararası bir belge onay sistemidir.
Apostil’in kuralları 06 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu konvensiyona üye olmayan ülkelere gidecek bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 06 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler. Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Hollanda’nın Lahey şehrinde yapılmış Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Önemli Uyarılar:
Apostil yapılacak belgenizdeki imza yetkilisinin sirküleri ve yetkili makamın mührü Valilik veya Kaymakamlıklardaki Hukuk İşleri Dairelerinin sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.
Başka bir örnek de vermek gerekirse; bir Lise Diplomasındaki okulun mührü ve okul müdürünün imzası yeterli olmayabilir, dolayısıyla ilgili İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de mühür ve imza onaylı olmalıdır. Daha sonra noter onaylı aslı gibidir bir sureti yaptırılarak Apostil onayına götürülmelidir.
Apostile tasdiki kullanılacak belgeyi veya kararı düzenleyen ülkenin yetkili makamı tarafından sözleşmenin 4. maddesinde belirtildiği gibi bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kâğıdın üzerine uygulanır. Şerh, istenilen dilde olabilir ancak tasdikin başlığı mutlaka Fransızca olarak yazılmak ve en az 9 cm. kenarlıklıkare biçiminde olmak zorundadır.
Türkiye’de Apostil 4 dilde hazırlanmaktadır, bunlar Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır. Rusya gibi bazı ülkeler resmi dili Rusça olmasından ve kendi mevzuatı gereği Apostilin de tercümesini talep etmektedir. Dolayısıyla evrakınızın öncelikle apostil yaptırılması daha sonra tercümesinin yapılması arkasından noter tasdiğinin yaptırılması gerekmektedir. Bazı ülkeler veya temsilcilikleri (Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu gibi) ise çift Apostil talep edebilir, yani önce apostil + yeminli tercüme + noter tasdiki + ikinci apostil gibi.
Türkiye’nin herhangi bir ili veya ilçesindeki bir kurumdan alınmış bir belge başka bir il Valiliğinde veya ilçe Kaymakamlığında Apostil yaptırılabilir.
Apostil tasdik şerhi işlemi ücretsizdir. Fakat, bu işlemi kendiniz değil de tercüme bürolarına yaptırtmak isterseniz, tercüme büroları bunun için haklı olarak küçük bir hizmet bedeli almaktadırlar.
Yurtdışından getirdiğiniz evraklar apostilli olmalıdır, eğer değilse genelde sırasıyla şu işlem yapılır; yeminli tercüme + noter tasdiki + ilgili ülkeninin konsolosluğu onayı + konsolosluğun bulunduğu ilçe (semt) kaymakamlığın onayı yaptırılmalıdır.
Ayrıntılı sorularınız veya anlamadığınız bir şey olursa çekinmeden bize iletişimdeki telefonlarımızdan ulaşınız. Sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Bir Apostil belgesinin bileşenleri
Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Bir apostil belgesi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

  • Belgenin düzenlendiği ülkenin adı;
  • Belgeyi imzalayan kişinin adı, soyadı;
  • Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı/unvanı;
  • Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı;
  • Tasdik edildiği yer;
  • Tasdik edildiği tarih;
  • Apostili düzenleyen makam ve yetkili adı soyadı sıfatı;
  • Apostil numarası;
  • Apostili düzenleyen makamın mührü veya damgası;
  • Apostili düzenleyen makam yetkilisinin imzası.

Türkiye ise bu sözleşmeyi, 08.05.1962 tarihinde imzalamış ve 20.06.1984 tarih ve 3028 sayılı Kanun ile onaylamıştır. “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi” 16.09.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak ülkemiz açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan sözleşmenin 1. maddesinde Apostil Şerhinin. “Akit Devletlerden birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir Akit Devlet ülkesinde kullanılacak olan resmi belgelere” uygulanacağı öngörülmektedir. Anılan sözleşmeye taraf ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde düzenlettikleri söz konusu belgeleri taraf olan diğer ülkelerde doğrudan kullanmaları, bu suretle işlemlerde külfetin azaltılması, kolaylığın ve süratin sağlanması amaçlanmaktadır.
Anılan sözleşmede, sözleşmenin amaçları bakımından, aşağıda yer alan belgelerin resmi belge sayıldığı belirtilmektedir:

A) Apostil Şerhi konacak resmi belgeler:
a) “Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,
b) Tek idari belgeler,
c) Noter senetleri/belgeleri,
d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine uygulanmış olan ilgili belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzalarının doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdik edilmiş olan resmi beyanlar” dır.
Örnek vermek gerekirse; eğitim belgeleri ve diplomaları, medeni durumu gösteren belgeler, doğum belgeleri, evlilik cüzdanları, evlenme ehliyeti, vekaletnameler ve muvafakatnameler gibi tüm resmî belgeler vs.

B) Aynı maddeye göre sözleşmenin uygulanamayacağı, diğer bir deyişle, Apostil tasdiki yapılamayacak belgeler:
1) “Diplomasi temsilcilikleri yetkilileri veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler,
2) Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgeler” dir.
3) Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca “Her Akit Devletin, Apostil Şerhini vermek üzere yetkili kılınan makamları belirlemesi, bunlarda değişiklik olduğunda da keyfiyeti/değişikliği Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirmesi” gerekmektedir.
4) Sözleşmenin 9. maddesinde “Her Akit Devlet, işbu Sözleşmede tasdik bağışıklığının öngörüldüğü hallerde kendi diplomasi veya konsolosluk memurlarınca tasdik işlemi yapılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır” denmekte ve usulüne göre Apostil Şerhi uygulanmış bir belgenin başkaca bir tasdike gerek olmadığı belirtilmektedir.
5) Anılan Sözleşme metni ile sözleşmeye taraf olan ülkelere ait güncel liste ile her bir ülkede Apostil Şerhi koymaya hangi makamların yetkili olduğuna dair bilgilere aşağıdaki web adresi linkinden İngilizce olarak ulaşılması mümkün olmakta yada bu yazı sütunun en aşağısında da Apostile Taraf Ülkelerin Türkçe ve İngilizce adları ve yetkili makam linkleri ayrıca yer almaktadır.
” http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 
6) Malumları olduğu üzere, uluslararası sözleşmeler/anlaşmalar TBMM tarafından onaylanmasını müteakip kanun vasfını almakta ve milli kanunlarımız gibi yürürlük kazanmaktadır.
Ülkeler ve hatta eyaletlere ayrılmış ülkelere göre Apostile verecek tasdik makamları farklılıklar göstermektedir. Örneğin Almanya’da mahkeme kararlarına ve Alman noter belgelerine o kararı veren mahkemenin veya noter’in bağlı bağlı olduğu eyalet mahkemesi başkanı (Landgericht) Apostile şerhini verirken,

Türkiye Cumhuriyeti’nde Apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlar:
İdari belgelere; Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;
Adli Belgelere; Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

ÖRNEK BELGELER;
ÖSYM Belgesi:
Türkiye’de üniversite sınavlarına giren bir öğrenci, yurt dışında başka bir üniversiteye müracaat eder ve ilgili üniversite kendisinden Türkiye’de nereleri kazandığına dair bir ÖSYM belgesi ve lise diplomasının tercümelerini ister.

Bu öğrencinin yapması gerekenler;
Tercüme Bürosu: ÖSYM belgesi ile lise diplomasının orjinalini alarak yeminli bir tercüme bürosuna veya yeminli bir tercümana gidip, belgeyi ibraz edeceği ülkenin lisanına çevirisini yaptırır.

Noter: Bu çeviri, tercüme bürosunun veya tercümanın yönlendirdiği veya kaydının/yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılır.

Valilik/Kaymakamlık: Noterde onaylanan bu tercüme illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa (noterin bulunduğu il ve ilçedeki önerilir) götürülerek apostil tasdiki ettirilir. Artık bu belge konvensiyona taraf diğer bir ülkede ilgili makama ibraz edilebilir.

T.C. Kimlik Belgesi, Diploma gibi Tek Asıllı Belgeler:
Kimlik Belgesi, Diploma gibi tek aslı olan belgeler “Apostil” yapılmak istenirse, öncesinde Noterlerde noter onaylı “aslı gibidir” sureti yaptırılması gerekmektedir. Aksi takdirde apostil işlemi gerçekleştirilemez.

Ticari Evraklar:
Türkiye’de bir şirket, başka bir ülkede şube veya temsilcilik açmak isterse, bu ülkenin yetkili makamları ilgili şirketten ana sözleşmenin veya kuruluş sözleşmesinin tercümesini ister.

Bu durumda Şirketin yapması gerekenler;
Tercüme Bürosu: Ana sözleşmenin/kuruluş sözleşmesinin ticaret odası onaylı bir sureti (veya resmi gazetede/ticari sicil gazetesinde yayınlanan asıl sureti) alınarak, bir yeminli tercüme bürosuna veya yeminli bir tercümana gidilerek, ibraz edilecek ülkenin lisanına çevirisi yaptırılır.

Noter: Bu çeviri, tercüme bürosunun veya tercümanın yönlendirdiği veya kaydının/yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılır.

Valilik/Kaymakamlık: Noterde onaylanan bu tercüme illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa (noterin bulunduğu il ve ilçedeki önerilir, başka il veya ilçeler de olabilir) götürülerek apostil tasdiki ettirilir. Artık bu belge konvensiyona taraf diğer bir ülkede ilgili makama ibraz edilebilir.

E-APOSTİL NEDİR?
E-APOSTİL TASDİK ŞERHİ yada E-APOSTILLE

Önemli Not: E-Apostil sadece Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) ve Kesinleşmiş Mahkeme Kararları gibi Adli Evraklar için uygulanabilmektedir. Diğer evraklar için sistem henüz işlevsel değildir.
Gelişmeleri https://www.pttteknoloji.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Apostillerinizi Adalet Bakanlığı ve PTT ile birlikte oluşturulacak E-APOSTİL SİSTEMİ üzerinden alabileceksiniz. Apostil şerhi alacak vatandaşların onaylı belgelerinin eksik olmaması gerekir. Eksik belge evrakı geçersiz hale getirir.

Belge;
Belgeyi düzenleyen ülkenin adı,
Belgeyi imzalayan kişinin adı, soyadı,
Belgeyi imzalayan bireyin sıfatı/unvanı,
Belgeye basılan mührün hangi makama ait olduğu,
Belgenin düzenlendiği yer,
Belgenin düzenlendiği ve tasdik edildiği tarih.

Apostil;
Apostil şerhini düzenleyen makam,
Apostil şerhinin numarası,
Apostil şerhi düzenleyen makamın kaşesi veya mührü,
Apostili düzenleyen yetkili kişinin imzası.

Akış;
Tercüme bürosunda tercüme edilen belgede, çevirmenin imzası yer alır. Orijinal belgedeki çevirmenin imzası noter tarafından tasdik edilir, asıl belge suretiyle bir araya getirilir ve mühürlenir (bu noktada noterin imzası ve mührü eklenir ve söz konusu belgenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylandığı belgelenmiş olur),
Vatandaş, resmî belgesini fiziksel olarak PTT’ye https://www.pttteknoloji.com.tr üzerinden veya çevrimiçi olarak E-APOSTİL SİSTEMİ’ne yükler,
Belge, Apostil onayı ile E-KAYIT SİSTEMİ’ne kaydedilir,
Havuzdaki E-Apostil başvuruları talep formları ile birlikte Adalet Komisyonlarına aktarılır,
Esas belge, Adalet Komisyonu tarafından bulunur,
E-Apostil .pdf olarak oluşturulur,
Komisyon işlemleri sonuçlandırıldığında; talep formu, esas belge, apostil belgesi ve esas belge ile E-Apostil’in elektronik imzasız olarak birleştirildiği pdf, e-imzalı EYP (Elektronik Yazışma Paketi) içinde UYAP’ta saklanır,
Talep reddedilirse; red yazısı, e-imzalı EYP içinde UYAP’ta saklanır (geri ödeme vs. gibi nedenlerden dolayı onay/ret bilgisi dönülmesi gerekir),
Sonuçlandırılmış başvuruya ait bilgiler PTT’nin E-APOSTİL SİSTEMİ’ne gönderilir,
Esas belge ve E-Apostil vatandaş tarafından indirilmek istendiğinde ya da belli bir süre sonra belgeye yeniden ulaşılması gerektiğinde ya da belgenin içeriğinin değişmediğine ilişkin kontrol edilmesi gerektiğinde EYP ID ile EYP servisi üzerinden sorgulama yapılabilir.

Apostile Taraf Olan Ülkeler: (Ülkeler sürekli güncellenmektedir!)
Arnavutluk (Albania), Andorra, Antigua ve Barbuda (Antigua and Barbuda), Arjantin (Argentina), Ermenistan (Armenia), Avusturalya (Australia), Avusturya (Austria), Azerbaycan (Azerbaijan), Bahamalar (Bahamas), Bahreyn (Bahrain), Barbados, Beyaz Rusya (Belarus), Belçika (Belgium), Belize, Bolivya (Bolivia), Bosna-Hersek (Bosnia and Herzegovina), Brezilya (Brasil), Brunei Darüsselam Sultanlığı (Brunei Darussalam), Bulgaristan (Bulgaria), Burundi, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), Şili (Chile), Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi (China Hong Kong), Çin Halk Cumhuriyeti Makau Özel İdare Bölgesi (China Macao), Kolombiya (Colombia), Cook Adaları (Cook Islands), Kosta Rika (Costa Rica), Hırvatistan (Croatia), Kıbrıs (Cyprus), Çek Cumhuriyeti (Czech Republic), Danimarka (Denmark), Dominik (Dominica), Dominik Cumhuriyeti (Dominican Republic), Ekvator (Ecuador), El Salvador, Estonya (Estonia), Esvatini Krallığı yada Svaziland Krallığı (Eswatini formerly Swaziland), Fiji, Finlandiya (Finland), Fransa (France), Gürcistan (Georgia), Almanya (Germany), Yunanistan (Greece), Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Macaristan (Hungary), İzlanda (Iceland), Hindistan (Indea), İrlanda (Ireland), İsrail (Israel), İtalya (Italy), Japonya (Japan), Kazakistan (Kazakhstan), Kore Cumhuriyeti (Republic of Korea), Kosova (Kosovo), Kırgızistan (Kyrgyzstan), Letonya (Latvia), Lesoto Krallığı (Lesotho), Liberya (Liberia), Lihtenştayn Prensliği (Liechtenstein), Litvanya (Lithuania), Lüksemburg (Luxembourg), Malavi Cumhuriyeti (Malawi), Malta, Marşal Adaları (Marshall Islands), Morityus Cumhuriyeti (Mauritius), Meksika (Mexico), Monako Prensliği (Monaco), Moğolistan (Mongolia), Karadağ (Montenegro), Fas (Morocco), Namibya (Namibia), Hollanda (Netherlands), Yeni Zelanda (New Zealand), Nikaragua (Nicaragua), Niue, Norveç (Norway), Umman Sultanlığı (Oman), Palau Cumhuriyeti (Palau), Panama, Paraguay, Peru, Filipinler (Philippines), Polonya (Poland), Portekiz (Portugal), Moldova Cumhuriyeti (Republic of Moldova), Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (Republic of North Macedonia), Romanya (Romania), Rusya Federasyonu (Russian Federation), Saint Kitts ve Nevis (Saint Kitts and Nevis), Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadine Adaları (Saint Vincent and the Grenadines), Samoa, San Marino, Demokratik Sao Tome ve Principe Cumhuriyeti (Sao Tome and Principe), Sırbistan (Serbia), Seyşel Adaları (Seychelles), Slovakya (Slovakia), Slovenya (Slovenia), Güney Afrika Cumhuriyeti (South Africa), İspanya (Spain), Surinam (Suriname), İsveç (Sweden), İsviçre (Switzerland), Tacikistan (Tajikistan), Tonga, Trinidad ve Tobago (Trinidad and Tobago), Tunus (Tunusia), Türkiye Cumhuriyeti (Turkey), Ukrayna (Ukraine), Birleşik Krallık – İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda (United Kingdom), Amerika Birleşik Devletleri (United States of America), Uruguay, Özbekistan (Uzbekistan), Vanuatu, Venezuela

Önemli Bilgilendirme: Listede görüldüğü gibi başta Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Irak, Suriye gibi arap ülkeleri başta olmak üzere Küba ve Kuzey Kore gibi sosyalist ülkeler, Madagaskar, Kenya, Çad, Gambiya gibi Afrika ülkeleri Tayland, Papua Yeni Gine gibi uzakdoğu ülkeleri ve Kanada ve İran gibi ülkeler sözleşmeye taraf olmamışlardır.
Dolayısıyla, sözleşmeye taraf olmayan ülkelere gidecek evraklara Apostil tasdik şerhi yerine sadece Türkçe “Tasdik Şerhi” uygulanmaktadır. Aynı şekilde, bu ülkelerden alınan adli, idari veya ticari belgelerin geçerliliğinde ise (arada iki sözleşme olmadıkça) mutlaka o ülkedeki Konsolosluk gibi Türk Dış Temsilciliğinin onayı gerekecektir.

Competent Authority (Art. 6) = Yetkili Makam (Madde 6) görmek için aşağıda ülkenin üzerine tıklayınız!

Apostil şerhine gerek olmayan ülkeler ve belgeler:
Zaman içerisinde Türkiye 1961 La Haye sözleşmesine üye veya üye olmayan bazı ülkelerle yaptığı ikili sözleşmeler uyarınca, bu Apostil şerhi şartını da karşılıklı olarak kaldırmıştır.
Örneğin; 01.03.1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Lahey Konvansiyonuna ek olarak, Türkiye ve AVUSTURYA arasında 16.09.1988 tarihinde yapılan anlaşmanın 15.maddesi uyarınca, “Her iki ülkenin birinde bir mahkeme veya noter tarafından düzenlenen veya tasdik edilen evrakın diğer ülkede yeniden tasdik edilmesine gerek yoktur” denilerek, iki taraflı olarak Apostile şartını kaldırmışlardır. Dolayısyla Avusturya mahkemesince verilen bir karar veya Avusturya noterince düzenlenen bir evrak Apostille şerhi alınmadan sadece Türkçeye tercüme edilerek tasdikli tercüme Türkiye’de geçerli olacaktır. Ayrıca, Avusturya’ya ilave olarak Türkiye şu ülkeler ile de yaptığı ikili sözleşmeler uyarınca karşılıklı olarak Apositil şerhi/belge tasdiki şartını kaldırmıştır;
12.04.1988 tarihli sözleşmenin 13.ncü maddesine göre POLONYA,
06.06.1988 tarihli sözleşmenin 13.ncü maddesine göre MACARİSTAN,
10.09.1999 tarihli sözleşmenin 12.nci maddesine göre HIRVATİSTAN,
19.09.1999 tarihli sözleşmenin 7.nci maddesine göre LİTVANYA,
07.02.1990 tarihli sözleşmenin 7.nci maddesine göre KUVEYT, (1961 La Haye sözleşmesine taraf değil)
23.06.1994 tarihli sözleşmenin 14.ncü maddesine göre ÖZBEKİSTAN,
15.03.1995 tarihli sözleşmenin 14.ncü maddesine göre ARNAVUTLUK,
04.04.1996 tarihli sözleşmenin 14.ncü maddesine göre GÜRCİSTAN,
06.05.1996 tarihli sözleşmenin 14.ncü maddesine göre TACİKİSTAN,
15.12.1997 tarihli sözleşmenin 14.ncü maddesine göre RUSYA FEDERASYONU,
23.11.2000 tarihli sözleşmenin 13.ncü maddessine göre UKRAYNA,
11.07.2001 tarihli sözleşmenin 14.ncü maddesine göre MAKEDONYA,
05.06.2013 tarihli sözleşmenin 15.nci ve 22.nci maddeleri gereğince SIRBİSTAN,
17.07.1997 tarihli sözleşmenin 8.nci maddesi gereğince (sadece mahkemeler nezdinde kullanılacak evraklar için) KAZAKİSTAN,
02.11.1992 tarihli sözleşmenin 12.nci maddesi uyarınca (sadece adli makamlar önündeki işlemlerde) AZERBAYCAN ile.
Ayrıca, 1961 La Haye sözleşmesine taraf olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye arasında yapılan ve 07.01.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adalet ve İçişleri alanında işbirliği anlaşmasının 27/2 sayılı maddesi gereğince de karşılıklı olarak belge tasdik muafiyeti getirilmiştir.